Monografie:

STACKEOVÁ, D. Fitness programy – teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech.  2., doplněné a přepracované vydání (1. vydání ve vydavatelství Galén). Praha : Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-541-3

STACKEOVÁ, D. Relaxační techniky ve sportu. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3646-4

STACKEOVÁ, D. Cvičení na bolavá záda. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4089-8

STACKEOVÁ, D. Fitness manuál pro ženy. Praha : Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4437-7

STACKEOVÁ, D. Fitness programy z pohledu kinantropologie.  3., doplněné a přepracované vydání (2. vydání ve vydavatelství Galén). Praha : Galén, 2014. ISBN 9788074921155

STACKEOVÁ, D. Cvičení na bolavá záda. Druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0411-6

STACKEOVÁ, Daniela. Jak porozumět bolestem zad. Psychosomatika z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Cpress, 2023. ISBN 978-80-264-4788-7

 

  

Kapitoly v monografiích:

STACKEOVÁ, D. Psychologie fitness – nový trend ve sportovní psychologii. In HÁTLOVÁ, B., WAIC, M. (recs.), FIALOVÁ, L. (ed.) Wellness, zdraví a životní styl. Vyd. 1. Praha : FTVS UK, 2007. ISBN 978-80-86317-54-0. str. 66-80

STACKEOVÁ, D. Fitness a kvalita života. In HOŠEK, V., TILINGER, P. (eds.), RYCHTECKÝ, A. (rec.) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. 1.vyd. Praha : FTVS UK, 2007. ISBN 978-80-86317-53-3. str.118-128

STACKEOVÁ, D. Lifestyle of visitors to fitness centres. In SLEPIČKA, P. (ed.), MAN, F., DUKE, V. (recs.) Sport and lifestyle. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1624-7. pp. 116-137

STACKEOVÁ, D. Physical Self in the context of psychosomatics. In LOUKOVÁ, T., HÁTLOVÁ, B., ADÁMKOVÁ-SÉGARD, M. (eds.) Psychomotor therapy. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. ISBN 978-80-7414-907-8. pp. 29-42

STACKEOVÁ, D., JAVŮRKOVÁ, V. Vliv pohybové intervence na funkci krátkodobé paměti a další kognitivní funkce u skupiny seniorek. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. (ed.) Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. 1. vyd. Praha : VŠTVS Palestra, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87723-30-2 (print), ISBN 978-80-87723-31-9 (online). str. 123-136

STACKEOVÁ,D. Současná praxe cvičení ve fitness centrech z akademického pohledu. In Hlaváčová, J., Timkovič, M., Vojtaško, Ľ. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice : Technická univerzita v Košiaciach, 2017. ISBN tisk 978-80-553-3148-5, ISBN DVD 978-80-553-3149-2. str. 88-93

STACKEOVÁ, D., BAREŠOVÁ, T. Poruchy příjmu potravy u dívek soutěžících ve sportovním a fitness aerobiku. In Vojtaško, Ľ., Hlaváčová, J., Timkovič, M. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice : Technická univerzita v Košiaciach, 2019. ISBN tisk 978-80-553-3306-9, ISBN DVD 978-80-553-2720-4. str. 104-111

STACKEOVÁ, D. Zkušenosti ze seminářů o možnostech řešení syndromu vyhoření pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání. In ŠAUEROVÁ, M. Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech (kolektivní monografie). Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra spol.s.r.o., 2019. ISBN 978-80-87723-47-0. str. 59-68

STACKEOVÁ, Daniela, BAREŠOVÁ, Tereza & Adam TERYNGEL. Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě. In STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020. S. 186-209. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf). 

STACKEOVÁ, D., TERYNGEL, A. Ověření testu Muscle Dysmorphia Inventory u návštěvníků fitness center v českém prostředí. In Vojtaško, Ľ., Hlaváčová, J., Timkovič, M. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice: Technická univerzita v Košiaciach, 2021. 379 str. ISBN 978-80-553-3860-6. str. 181-187.

STACKEOVÁ, Daniela. Fyzioterapie mezi duší a tělem aneb psychosomatika ve fyzioterapeutické praxi. In STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2022: V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2022. S. 35-42. ISBN 978-80-88462-12-5 (pdf)

Ke stažení zde: Psychosomatická medicína 2022 - V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie.pdf (2,9 MB)

 

Recenzované příspěvky v odborných časopisech:

Domácích:

STACKEOVÁ, D. Koncepce posilovacích cvičení ve fitness centrech z pohledu fyzioterapie: psychosomatické aspekty. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 1,2003,10. Str. 22-24. ISSN 1211-2658

STACKEOVÁ, D. Cvičení ve fitness centrech v prevenci a terapii bolestí zad. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 3,2005,12. Str. 138-141. ISSN 1211-2658

STACKEOVÁ, D. Psychosomatika ve fyzioterapii. Psych@Som, III. roč., 2005, č.5, str. 151-158 . ISSN 1214-6102. Dostupné on-line na https://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2005_5/pracoviste_505.htm.

STACKEOVÁ, D. Pohybová aktivita a sport v životě mužů a žen. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica 35 - suppl., 2005, str. 42. ISSN 1214-3251

STACKEOVÁ, D. Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky a možnosti jeho ovlivnění. Psych@Som, V.roč., 2007, č.2, str. 17-24 . ISSN 1214-6102. Dostupné on-line na https://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2007_2/konference_stackeova_207.htm.

STACKEOVÁ, D. Psychological Benefits of Fitness - Possibilities of Actual Psychical State Changes. Acta Universitatis Carolinae, Kinantropologica, vol. 43, 2 – 2007. pp 27-33. ISSN 1212-1428

STACKEOVÁ, D. Motivace k pohybové aktivitě – výsledky studie provedené na návštěvnících fitness center. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 1, 2008, 15. Str. 22-26. ISSN 1211-2658

STACKEOVÁ, D. Psychologické benefity cvičení ve fitness centru – změna tělesného sebepojetí. Studia Sportiva. 2,2008,2. Str. 41-54. ISSN 1802-7679

STACKEOVÁ, D. Alexandrova technika a možnosti jejího využití v terapii psychosomatických pacientů. Psych@Som, VII.roč., 2009, č. 2, str. 111 - 117. ISSN 1214-6102 Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/?page_id=318

STACKEOVÁ, D. Životní styl návštěvníků fitness center. Studia Sportiva. 2,2009,2. Str. 115-123. ISSN 1802-7679.

STACKEOVÁ, D., BLAŽKOVÁ, K. Možnosti kompenzace konstituční hypermobility cvičením ve fitness centru. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 3, 2009, 16. Str. 120 - 125. ISSN 1211-2658

STACKEOVÁ, D. Perspektivy tématu výkonové motivace v kinantropologii. Česká kinatropologie, 1, 2010, 14. str. 9-18. ISSN 1211-9261

STACKEOVÁ, D. Zdravotní benefity pohybové aktivnosti. Hygiena, 1, 2010, 55 str. 25-28. ISSN 1802-6281

Dostupné také na: https://www1.szu.cz/svi/hygiena/show.php?kat=archiv/h2010-1-06

STACKEOVÁ, D., EIDE, P. Využití fyzioterapie v terapii úzkostných poruch. Psychosom, 2010, 8 (3), pp. 197-203. ISSN 1214-6102

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/?page_id=1141

STACKEOVÁ, D., BÖHMOVÁ, M. Psychologické aspekty přítomnosti otců u porodu. Psychosom, 2010, 8 (4), pp. 253- 278. ISSN 1214-6102

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/?page_id=1245

STACKEOVÁ, D. The Physical Self-concept of Visitors to Fitness Centres. Acta Universitatis Carolinae, Kinantropologica, 1, 2011, 47. Str. 47-60. ISSN 1212-1428

STACKEOVÁ, D., BLAŽKOVÁ, K. Možnosti využití bioenergetické analýzy ve fyzioterapii. Psychosom, 2012, 10 (2), pp. 89-104 . ISSN 1214-6102

Dostupné on-line na:https://www.psychosom.cz/?page_id=2108

STACKEOVÁ, D. Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness. Acta Salus Vitae, 2013, 1(1), pp. 48-52. ISSN 1805-8787

Dostupné také na: https://vstvs.palestra.cz/data/Finaln%C3%AD%20verze%20%C4%8Dasopisu1.pdf

BENDÍKOVÁ, E., STACKEOVÁ, D. Vplyv pohybového programu s kompenzačným zameraním na pohyblivosť chrbtice u žiačok stredných škol. Hygiena, 1, 2015, 60. str. 4-9. ISSN 1802-6281

Dostupné také na: https://apps.szu.cz/svi/hygiena/show.php?kat=archiv/h2015-1-02

STACKEOVÁ, D. Využití kinezioterapie v terapii psychosomatických pacientů. Psychosom2015; 13(2), s.101-111. ISSN 1214-6102

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/?page_id=3775

STACKEOVÁ, D., JAVŮRKOVÁ, V. Vliv pohybové aktivity na kognitivní funkce u skupiny seniorek. Psychosom, 2017; 15(1), s. 29-40. ISSN 2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) 

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-1-2017-2/169-vyzkum-1-2017

STACKEOVÁ, D., BÖHMOVÁ, M. Psychologické aspekty přítomnosti otců u porodu. Psychosom, 2018, 16 (1), pp. 22- 41. ISSN 2336- 7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) 

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-1-2018/660-stackeova-1-2018

STACKEOVÁ, D., HÁBA, M. Tělesné sebepojetí studentů středních speciálních škol. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, 2018, 2 (1), pp. 16-29. ISSN 2570-7612.

Dostupné on-line na: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/141

STACKEOVÁ, D., TERYNGEL, A. Muskulární dysmorfie - diagnóza dnešních dospívajících mužů? Psychosom, 2018, 16 (4), pp. 197-206. ISSN 2336- 7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) 

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-4-2018/689-teorie-4-2018

STACKEOVÁ, D. Zpráva o současném stavu výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Psychosom, 2018, 16 (4), pp. . ISSN 2336- 7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) 

Dostupné on-line na:https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-4-2018/693-politika

STACKEOVÁ, D., KUNHARTOVÁ, S. Syndrom vyhoření u úřednic přestupkových oddělení. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, 2019, 3 (2), pp. 12-26. ISSN 2570-7612.

Dostupné on-line na: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/187

STACKEOVÁ, D. Otcové u porodu - co v Psychosomu nebylo. Softfórum, listopad 2019, ISSN 1801-0318

Dostupné on-line na: https://soft-zs.cz/item/315-stackeova-daniela-otcove-u-porodu-co-v-psychosomu-nebylo

STACKEOVÁ, D., KOČÍ, G. Diskriminační čití u adolescentních pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií. Psychosom, 2019, 17 (3-4) pp. 237- 264. ISSN 2336- 7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) 

Dostupné online na : https://www.psychosom.cz/psychosom/vydani-3-4-2019/725-vyzkum-3-4-19

STACKEOVÁ, D., BŘEZNÁ, B. Psychologické a psychosomatické aspekty kožních onemocnění a jejich význam pro psychoterapii. Psychosom, 2021, 19 (1), pp. 17-27. ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) 

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/771-vyzkum-1-2021

CHVÁLA, V., STACKEOVÁ, D., ŠIMEK, J., SKORUNKA, D. Návrh koncepce oboru 909  Psychosomatická medicína. Psychosom, 2021, 19  (1),  pp. 38-56. ISSN 2336–7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online)

Dostupné on-line na: https://www.psychosom.cz/776-koncepce-1-2021

 

Zahraničních a vycházejících v angličtině:

STACKEOVÁ, D. Fitness Motivation. Acta facultatis pedagogicae nitriensis Universitatis Konstantini Philosophi, Physical Education and Sport, 2007, Vol. 4, No. 1. str. 29-32. Nitra : Pedagogická fakulta UKF. ISBN 978-80-8094-238-0. EAN 97880942380

STACKEOVÁ, D. Metodika posilování ve fitness centrech. Športový edukátor, ročník III, č.1/2010, str. 18-22. Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 1337-7809

Dostupné na: https://www.ktvs.pf.ukf.sk/sportovy_edukator5.pdf

STACKEOVÁ, D. Význam správného určení příčiny skoliotického držení páteře pro volbu efektivního terapeutického postupu (kazuistika). Rehabilitácia, ročník LI, č. 1/ 2014, str. 41-47. ISSN 0375-0922

STACKEOVÁ, D., DVOŘÁK, T. Pohybové aktivity dětí předškolního věku - přehled a zhodnocení současné nabídky v Praze. Športový edukátor, ročník X, č. 2/2017, str 65-74. Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ISSN 1337-7809

STACKEOVÁ, D., ČIHÁKOVÁ, M.  The Assessment of the Wellness Program’s Efficiency on the Psychological Well-Being in a Group of Men and Women Aged between 50 and 65 Years. Acta Salus Vitae, Vol 7, No 2 (2019). pp. 9-20. ISSN 1805-8787

Dostupné online na: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/issue/view/27

nebo ke stažení zde: ASV-2-2019.pdf (2103841)

PIEPIORA, Pawel, SUPERSON, Magdalena, BAGIŃSKA, Justyna, ZAJĄC, Malgorzata, STACKEOVÁ, Daniela, & WITKOWSKI, Kazimierz. Anthropometric predispositions for kumite specialization in traditional karate. ARCH BUDO. 2022(18), 203-209. eISSN 1643-8698

Dostupné online na: https://archbudo.com/view/abstract/id/15496

KNAPPOVÁ, Věra, Charvátová, Anna & Stackeová, Daniela. Correction of defective foot position in a preschool child – case report. Acta Salus Vitae, 2022, 10(2) pp.15-24. eISSN 1805-8787.  https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no2.308.

Dostupné online na: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/308/403

STACKEOVÁ, Daniela, BAREŠOVÁ, Tereza & PŘIBYLOVÁ, Barbora. A Pilot Study of a Modification EAT-26 Questionnaire for Screening Pathological Eating Behavior in Competitive Athletes. Front. Psychol. Sec. Movement Science and Sport Psychology. Volume 14 – 2023. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1166129

Dostupné online na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1166129/full

(článek o výsledcích této vědecké studie amerického psychologa Marka Traverse na forbes.com: https://www.forbes.com/sites/traversmark/2023/06/06/5-factors-that-make-eating-disorders-hard-to-detect-in-fitness-enthusiasts/?sh=1cee2c278308

rozhovor na téma naší studie na webu therapytisp.org: https://therapytips.org/interviews/how-do-elite-athletes-maintain-a-positive-relationship-with-food)

Piepiora PA, Piepiora ZN, Stackeová D and Bagiňska J (2023) Editorial: Physical culture from an interdisciplinary perspective. Front. Psychol. 14:1254027. doi:10.3389/fpsyg.2023.1254027

Dostupné online na: www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1254027/full

 

Učební texty a e-learningové materiály:

STACKEOVÁ, D. Fitness : metodika cvičení ve fitness centrech (učební texty UK). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0840-5

ŘEHOŘ, P., STACKEOVÁ, D., KRUKOVÁ, J. Tvorba kondičních programů. 1.vyd. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. 78 s. ISBN 978-80-87723-06-7.

STACKEOVÁ, D. Psychologie sportu pro pedagogy volného času. E- learningový kurz. Vytvořeno v rámci projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052. 2019

(https://m.svatojanskakolej.cz/course/view.php?id=843)

STACKEOVÁ, D. Psychosomatika a psychosomatický přístup v pomáhajících profesích s důrazem na práci pedagoga. E-learningový kurz - MOOC kurz vytvořený v rámci projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052. 2020 (více informací na portálu https://www.vovcr.cz, kurz je dostupný zde: https://www.vovcr.cz/mooc/socped/moodle/course/view.php?id=32)

STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatika a zdravý životní styl (studijní opora k distančnímu vzdělávání). Praha: VŠTVS Palestra s.r.o., 2021. ISBN 978-80-87723-92-0 (vytvořeno v rámci projektu Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013307, spolufinancovaného EU). 

Online dostupné zde: https://drive.google.com/file/d/1rA7fTSLgL4FpEDcPg9WtcpUUZRLOGeA3/view

STACKEOVÁ, Daniela. Tvorba kondičních programů fitness a welness (studijní opora k distančnímu vzdělávání). Praha: VŠTVS Palestra s.r.o., 2022. ISBN 978-80-88462-11-8. (vytvořeno v rámci projektu Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013307, spolufinancovaného EU).

Online dostupné zde: https://drive.google.com/file/d/1pFikivENgKV3aDKGBFHqaYrXTTeOVJZC/view

 

Kapitoly v učebních textech:

STACKEOVÁ, D. Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu, studijní obor fyzioterapie, navazující Mgr. studium, část C – psychologie (rec. prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc.). Praha : FTVS UK, 2004

STACKEOVÁ, D. Základy regenerace. Základy sportovní výživy. In SUCHÝ, J. (vedoucí autorského kolektivu), POTMĚŠIL, J. (rec.) Skripta pro trenéry triatlonu 3. třídy .1. vyd. str. 57-64. Praha : FTVS UK (ve spolupráci s Českým svazem triatlonu a Evropskými sociálními fondy), 2008. ISBN 978-80-86317-60-1

 

Odborné překlady:

NELSON, A. G., KOKKONEN, J. Stretching Anatomy. Strečink na anatomických základech. Vydavatel Human Kinetics. Překladatelé Daniela Stackeová, Lubomír Dobrý, Jaroslav Krištofič. Praha : Grada, 2009. ISBN 247-80-247-2784-4

KLEINER, S. M. Powereating (3. vydání). Fitness Výživa. Vydavatel Human Kinetics. Přeložila Daniela Stackeová. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3253-4

CONTRERAS, B. Bodyweight Training Anatomy. Posilování na anatomických základech. Vydavatel Human Kinetics. Přeložila Daniela Stackeová. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5075-0

KLEINER, S. M. Powereating (4. vydání). Fitness Výživa. Vydavatel Human Kinetics. Přeložila Daniela Stackeová. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5289-1

NELSON, Arnold G., KOKKONEN, Jouko. Stretching Anatomy. Strečink na anatomických základech. Vydavatel Human Kinetics. Přeložila Daniela Stackeová. Druhé, přepracované vydání. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5485-7

AVERBUCH, G., CLARK, N. Food Guide for Soccer. Výživa fotbalisty. Vydavatel Meyer & Meyer Sport. Přeložila Daniela Stackeová. Praha : Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0072-9

PULEO, Joe, MILROY, Patrick. Running Anatomy. Běhání na anatomických základech. Running Anatomy. Vydavatel Human Kinetics, 2019. Přeložila Daniela Stackeová. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3276-8

NELSON, Arnold G., KOKKONEN, Jouko. Stretching Anatomy. Strečink na anatomických základech. Vydavatel Human Kinetics. Přeložila Daniela Stackeová. Třetí, doplněné vydání. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3667-4

 

 

 

Statě v recenzovaných sbornících z mezinárodních konferencí:

Domácích:

STACKEOVÁ, D. Movement Regime as a Lifestyle Component by University She-Teachers in a Period of Involution. In: Psychology of Sport and Exercise: Enhancing the Quality of Life : Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology FEPSAC – Prague: 1999. Part 2. Praha : FTVS UK, 1999. s. 181-183. ISBN 80-86317-00-5

STACKEOVÁ, D. Pohybové způsoby odreagování u skupiny žen středního věku ohrožených stresem. In: ZAHÁLKA, F. (ed.). Pohybové aktivity jako součást životního stylu pro příští tisíciletí -sborník z mezinárodní studentské vědecké konference : FTVS UK v Praze: 1999. Praha : FTVS UK, 1999. s. 241-244. ISBN 80-86317-01-3

STACKEOVÁ, D. Role prožitku vlastního těla v motivaci k pohybové aktivitě. In: KRCHNER, J., ADÁMKOVÁ, M. (eds.) Prožitek a kvalita života (sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 9. 4. 2003 na FTVS UK v Praze, http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/PPD/prozitek03.pdf, str. 109-110

STACKEOVÁ, D. Cvičení ve fitness centrech v prevenci a terapii bolestí zad. In: Sport a kvalita života (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. a 12. 11. 2004 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3541-2. str. 81

STACKEOVÁ, D. Psychologické aspekty cvičení ve fitness centrech. In SUCHOMEL, A., VOLF, M. (eds.) Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference „Tělesná výchova a sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa konané ve dnech 24. -25. 6. 2004 v Liberci“. Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7083-901-5. str.314-321

STACKEOVÁ, D. Psychologie fitness – návrh koncepce oboru. In: Novotný, J. (ed.) Sport a kvalita života (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 10. a 11. 11. 2005 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. [Plné texty na CD-ROM, v tištěné formě sborník abstrakt]. ISBN 80-210-3863-2. str. 137

STACKEOVÁ, D. Psychologie fitness – návrh koncepce oboru. In: KREJČÍ, M., ŠTUMBAUER, J. (rec.), VOBR, R. (ed.) Disportare 2006 (sborník referátů z mezinárodní konference Disportare 2006, konané v Českých Budějovicích ve dnech 10. -11.10.2006). České Budějovice : PF JU, 2006. ISBN 80-7040-890-1. str. 101-105

STACKEOVÁ, D. Motivace ve fitness. In BLAHUTKOVÁ, M. (ed.), HELLEBRANDT, V., SOBOTKA, V. (recs.): Sport a kvalita života 2006 (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 9. a 10. 11. 2006 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. [Plné texty na CD-ROM, v tištěné formě sborník abstrakt]. ISBN 80-210-4145-5. str. 111-112

STACKEOVÁ, D. Motivace ve fitness. In: ŠEBRLE, Z., ŠTUMBAUER, J. (rec.), VOBR, R. (ed.) Disportare 2007 (sborník referátů z mezinárodní konference Disportare 2007, konané v Českých Budějovicích ve dnech 3. -4. 10. 2007). České Budějovice : PF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-998-5. str. 73-78

STACKEOVÁ, D. Psychologické benefity cvičení ve fitness centru – možnosti ovlivnění aktuálního psychického stavu. In: ŠVEJDA, G. (rec.), KREJČÍ, M. (rec. and ed.) Health Education and Quality of Life (The Proceedings of the 1st international konference Health Education and Quality of Life, Hluboká nad Vltavou, Czech republic 4-7 October 2007). ISBN 978-80-7040-993-0

STACKEOVÁ, D. Závislost na pohybu a cvičení ve fitness centrech. In BLAHUTKOVÁ, M. (ed.), HELLEBRANDT, V., SOBOTKA, V. (recs.): Sport a kvalita života 2007 (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 8. a 9. 11. 2007 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. [Plné texty na CD-ROM, v tištěné formě sborník abstrakt]. ISBN 978-80-210-4435-7. str. 131-132

STACKEOVÁ, D. Současné trendy v metodice posilování ve fitness centrech. In BLAHUTKOVÁ, M. (ed.), HELLEBRANDT, V., SOBOTKA, V. , CHARVÁT, M. (recs.): Sport a kvalita života 2008 (sborník z mezinárodní konference konané 6. a 7. 11. 2007 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Str. 146. Brno : Masarykova univerzita, 2008. [Plné texty na CD-ROM, v tištěné formě sborník abstrakt]. ISBN 978-80-210-4716-7

STACKEOVÁ, D. Zdravotní benefity pohybové aktivnosti. In HARADA, T., KREJČÍ, M., REPKO, M., ŠVEJDA, G. (recs.) Health Education and Quality of Life II. (sborník z mezinárodní konference konané v Hluboké nad Vltavou ve dnech 8. -10. 10. 2009. str. 288-292. [Plné texty na CD-ROM, v tištěné formě sborník abstrakt]. ISBN 978-80-7394-180-2

STACKEOVÁ, D. Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness. In RYCHTECKÝ, A., TEPLÝ, Z. (recs.), HOŠEK, V., TILINGER, P. (eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané dne 10. 12. 2009. Str. 28-32. Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. ISBN 978-80-904435-0-1 

STACKEOVÁ, D. Exercise wellness. HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness v biopsychosociálním kontextu. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference VŠTVS Palestra. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. S.78 – 85.  ISBN 978-80-904815-6-5 

STACKEOVÁ, D. Využití relaxačních technik v moderní psychologii sportu. In: Heller, D., Sobotková, I. & Kotrlová, J. (eds.) Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení - sborník z XXX. Psychologických dnů konaných 12.-14.9.2012 v Olomouci (pp.384-394). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností

[Plné texty na CD-ROM, dostupné také na https://cmps.ecn.cz/pd/Psychologicke-dny-2012.pdf]

STACKEOVÁ, D., TERYNGEL, A. Psychologické benefity pohybových programů v kontextu wellness. In KUBÍKOVÁ, E. MASÁR, O. (recs.), SYSEL, D. (ed.) Recenzovaný sborník prací z mezinárodní vědecké schůze Medicínsko právne aspekty zdravotnej starostlivosti, Fyzická a psychická záťaž zdravotnických pracovníkov, Syndróm vyhorenia u pomáhajúcich profesií, Preventívne programy na ochranu zdravia konané dne 15.6.2018 ve Vsetíně. str. 73- 83. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018. ISBN 978-80-223-4496-8

Vedecká-pracovná-schôdza-KUaVM.pdf (2270453)

 

 

Zahraničních:

STACKEOVÁ, D., MINAŘÍKOVÁ, D. Body Image and Physical Activity. In: PAPAIANNOU, A., GOUDAS, M. and THEODORAKIS, Y. (eds.). In the Dawn of New Millenium : Proceedings Vol 3rd of 10th World Congress of Sport Psychology – Skiathos: 2001. Hellas : Christodoulidi Publications, 2001. S. 91-93. ISBN 960 7577337

STACKEOVÁ, D., MINAŘÍKOVÁ, D. Body Image and Physical Activity. In: MESTER, J., KING, G., STRUDER, H., TSOLAKIDIS, E., OSTERBURG, A. (eds.). Perspectives and Profiles : Book of Abstracts of the 6th Annual Congress of the European College of Sport Science and 15th Congress of the German Society of Sport Science – Cologne: 24-28.7.2001. Germany, Cologne : Sport und Buch Strauss GmbH, 2001. s. 285. ISBN 3-89001-235-3

STACKEOVÁ, D. Psychologická účinnost posilovacích cvičení. In: BELEJ, M.,       JUNGER, J. (eds.) Studia art et sport (Telesná výchova a šport). Prešov : Fakulta humanitných a prírodních vied Prešovskej univerzity, 2002. str. 147-154. ISBN 80-8068-105-8

STACKEOVÁ, D. Psychologie fitness – nový trend ve sportovní psychologii. In: BROĎÁNI, J., HORIČKA, P. (eds.) Curricular transformation of education in physical education and sport in Slovakia (sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané Katedrou telesnej výchovy a športu , Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR, ve dnech 20. a 21. 9. 2007). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8094-173-4. str.144-157

STACKEOVÁ, D., HALODOVÁ, P. Výskyt patologického jídelního chování u účastnic fitness soutěží. In Sysel, D. (ed.) Duševné zdravie v problematike pomáhajúcich profesií (recenzovaný sborník prác z medzinárodnej pracovnej schodze konanej dne 17.10.2019, LF UK Bratislava). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. pp.114-130.  ISBN 978-80-223-4790-7

Sborník_2020_komplet24012020.pdf (1925635)

 

Sborníky z VZ:

STACKEOVÁ, D. Psychologická účinnost posilovacích cvičení. In: HOŠEK, V., TILINGER, P. (eds.) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých : sborník výzkumných záměrů společenskovědní sekce FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1999. s. 146-153. ISBN 80-86317-03-x

 

Statě v recenzovaných sbornících z domácích konferencí:

STACKEOVÁ, D. Vliv fitness tréninku na aktuální psychický stav. In: SVOZIL, Z. (ed.) Kinantropologie 2000 : sborník z celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie - Olomouc: 2000. Olomouc : FTK UP, 2000. s. 117-119. ISBN 80-244-0070-7

STACKEOVÁ, D. Psychologické aspekty fitness. In: TILINGER, P., RYCHTECKÝ, A, and PERIČ, T. (eds.). Sport v ČR na začátku nového tisíciletí : sborník příspěvků národní konference – Praha: 2001. díl 2. Praha : FTVS UK, 2001. s. 176-180. ISBN 80-86 317-12-9

STACKEOVÁ, D. Svalový systém jako prostředník vlivu pohybu na psychiku. In: KIRCHNER, J., KAVALÍŘ, P. (eds.) Prožitek a tělesnost : sborník příspěvků konference konané dne 24. 4. 02 na FTVS UK. Str. 49-52. Asociace psychologů sportu ČR, Praha 2003. ISBN 80-903285-0-4

STACKEOVÁ, D. Fitness - trendy a perspektivy. In VINDUŠKOVÁ, J., CHRUDIMSKÝ, J. (eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka (sborník z Vědecké konference sportovní sekce FTVS UK v Praze konané v Praze 20. 11. 2003). Praha : FTVS UK, 2003. ISBN 80-86317-28-5

STACKEOVÁ, D. Pohybová aktivita v životě mužů a žen. In: HELLER, D., PROCHÁZKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, I. (eds.). Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2005. str. 42. [Plné texty na CD-ROM]. ISBN 80-244-1059-1

STACKEOVÁ, D. Metodika posilovacích cvičení ve fitness centrech. In DOVALIL, J., CHALUPECKÁ, M. (eds.) Současný sportovní trénink (sborník příspěvků z konference konané v Praze na FTVS UK dne 23. ledna 2008, pořadatelé: FTVS UK, ČOV, ČSTV, MŠMT ČR, Česká kinantropologická společnost). Str. 120-124. Praha : Olympia a ČOV, 2008. ISBN 978-80-7376-079-3

 

Statě v recenzovaných sbornících z odborných seminářů:

STACKEOVÁ, D. Psychoregulační účinky cílené pohybové aktivity. In: Společenské problémy kinantropologie : sborník z celofakultního semináře společenskovědní sekce FTVS UK, FTVS UK Praha : 1999. Praha : Karolinum, 2000. s. 69-72. ISBN80-246-0149-4

STACKEOVÁ, D. Tělové schéma – možnosti ovlivnění pohybovou aktivitou. In: HOŠEK, V., JANSA, P. (eds.), MAN, F., RYCHTECKÝ, A. (rec.). Psychosociální funkce pohybových aktivit v životním stylu člověka : sborník z celofakultního semináře společenskovědní sekce FTVS UK. Praha : FTVS UK, 2000. s. 37-41. ISBN 80-86317-09-9

STACKEOVÁ, D. Vývoj fitness v České republice po r. 1989. In: HOŠEK, V., JANSA, P. (eds.) Sport a kvalita života : sborník z Celofakultního semináře společenskonskovědní sekce FTVS UK. Praha : FTVS UK, 2002. str. 41-47. ISBN 80-86317-21-8

STACKEOVÁ, D. Psychosomatické aspekty fitness. In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu : soubor referátů ze semináře pořádaného 15.11.02 na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Str. 187-189. Fakulta sportovních studií MU, Brno 2003. ISBN 80-210-3099-2

STACKEOVÁ, D. Životní styl návštěvníků fitness center. In SLEPIČKOVÁ, I., FLEMR, L. (eds.), KOCOUREK, J. (rec.) Aktuální otázky sociologie sportu (sborník ze semináře konaného dne 22. 11. 2007 na FTVS UK v Praze). Praha : FTVS UK, 2007. ISBN 978-80-86317-55-7. str. 28-35

STACKEOVÁ, D. Současné trendy v metodice posilování ve fitness centrech. In MUŽÍK, V., SUSS, V. (eds.), MAŇÁK, J., TOMAJKO, D.(recs.) Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. (Sborník vybraných příspěvků ze semináře Svatoňova stráž konaného ve dnech 2. -5. 10. 2008, pořádaného sekcí Pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti). Brno : KTV Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2009. ISBN 978-80-210-4858-4

STACKEOVÁ, D. Pohyb? Pohyb! Aneb pohybová aktivita jako jedna ze základních složek životního stylu v prevenci a terapii psychických poruch. In Kotková, V. (ed.) Sborník z psychiatrického sympozia Hlavolam V pořádaného Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy dne 3.10.2013 v Kosmonosech (pp. 19-31). Kosmonosy : Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, 2013

 

 

Sborníky abstrakt

STACKEOVÁ, D. Psychosomatika ve fyzioterapii. Psych@Som, II.roč., 2004, č.4, str. 169 (sborník abstraktů z 10. celostátní konference psychosomatické medicíny Psychosociální a duchovní limity biologické medicíny konané v Liberci 16.-18.9.2004). ISSN 1214-6102

STACKEOVÁ, D. Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky a možnosti jeho ovlivnění.Psych@Som, IV.roč., 2006, č.4, str. 129-130 . ISSN 1214-6102

STACKEOVÁ, D. Využití fyzioterapie v terapii úzkostných poruch. Sborník abstrakt z 13. Celostátní konference psychosomatické medicíny ve dnech 8. až 10. 4. 2010 v Liberci. Liberec : Lirtaps. Str. 18

STACKEOVÁ, D. Využití kineziotrapie v terapii psychosomatických pacientů. Sborník abstrakt ze 14. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí Tělo – duše- vztah konané ve dnech 11. až 13. 10. 2012 v Liberci. Vychází jako příloha Psychosomu 1012; 10 (3). Str. 102. Dostupné také na: https://www.psychosom.cz/wp-content/upLoads/2012/09/Sborník-příloha-Psychosomu.pdf

STACKEOVÁ, Daniela. Psychosomatic Relationships in the Musculoskeletal System and their Importance for Wellness. In KREJČÍ, Milada, BULÍŘOVÁ, Kamila, MALCOVÁ, Alena (eds.) Sborník abstraktů 7. bienále mezinárodní konference „Welness, zdraví a kvalita života“. Str. 17-18. Praha: VŠTVS Palestra s.r.o., 2021. ISBN 978-80-87723-95-1 (online). Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/13jjmhDjf0S7uIGOP2GdWH1ziOzOW-mdW/view

 

Příspěvky v odborných časopisech nerecenzovaných:

STACKEOVÁ, D. Recenze: Kenneth R. Fox: The Physical Self (From Motivation to Well-Being), Leeds, UK: Human Kinetics, 1997. Těl. Vých. Sport Mlád. 65, 1999, č.5. Praha : FTVS UK, 1999. s. 46. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Kulturistika, nebo fitness? Těl. Vých. Sport Mlád. 69, 2003, č.6. str. 23-25. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Diagnostika ve fitness. Těl. Vých. Sport Mlád. 69, 2003, č.7. str. 17-19. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Bez kineziologie se ve fitness centrech neobejdeme. Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.1. str. 12-19. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování svalstva zad ve fitness centrech. Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.2. str. 26-31. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování prsních svalů ve fitness centrech. Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.3. str. 8-11. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování svalstva ramen ve fitness centrech. Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.4. str. 18-21. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování svalstva dolních končetin ve fitness centrech.Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.6. str. 10-15. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování břišních svalů ve fitness centrech.Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.7. str. 7-11. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování svalstva paží ve fitness centrech.Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, č.8. str.5-9. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Sestavování cvičebních plánů ve fitness centrech.Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.1. str.24-30. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Strečink ve fitness.Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.2. str.32-37. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Aerobní trénink ve fitness.Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.3. str.42-44. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Cvičení ve fitness centrech při oslabeních hybného systému. Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.4. str.26-32. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Výživa ve fitness a redukční programy. Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.7. str.28-34. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Výživa ve fitness II. Těl. Vých. Sport Mlád. 71, 2005, č.8. str.23-26. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Fitness programy a psychologie. Těl. Vých. Sport Mlád. 72, 2006, č.2. str.31-41. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Regenerace ve fitness. Těl. Vých. Sport Mlád. 72, 2006, č.3. str. 38-42. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Osobní trenér fitness – perspektivy nové profese. Těl. Vých. Sport Mlád. 72, 2006, č.4. str.28-31. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D., CAUDR, V. Stimulace svalové síly mladých fotbalistů. Těl. Vých. Sport Mlád. 72, 2006, č.8. str.32-40. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Motivace ve fitness. Těl. Vých. Sport Mlád. 73, 2007, č.2. str. 6-10. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Psychosomatika ve fyzioterapii. Bulletin Unify ČR (informace Unie fyzioterapeutů České republiky), č. 78, 15.ročník, říjen 2007. str. 29-33. ISSN 1213-0478

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (1. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č.1. str. 20-23. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (2. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 2. str. 29-31. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (3. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 3. str. 16-18. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (4. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 4. str. 26-28. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (5. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 5. str. 38-39. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (6. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 6. str. 24-25. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Úvaha nad současnou cvičební praxí ve fitness centrech v České republice. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 6. str. 10-13. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Vybraná terminologie z oblasti fitness (7. část) – anglicko-český slovníček. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 7. str. 20-21. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Současné trendy v metodice posilování ve fitness centrech z hlediska žádoucích zdravotních benefitů. Těl. Vých. Sport Mlád. 74, 2008, č. 8. str. 10-15.  ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Rodiče a sport mládeže. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 1. str. 2-3. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Zdravotní benefity pohybových aktivit – východisko pro tvorbu doporučení pro mládež a dospělé. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 1. str. 6-11. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování břišních svalů – rozbor cviku sed-leh. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 1. str. 31-35. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Doporučení pohybové aktivnosti pro děti a dospívající. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 2. str. 2-6. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Core training. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 2. str. 35-36. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Obor psychologie sportu dnes. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 2. str. 45. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování spodní části břišních svalů. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 3. str. 37-40. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Zdravotní benefity pohybové aktivnosti u dětí a dospívajících: podpora duševního zdraví. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 4. str. 2-4. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování ve školní tělesné výchově I. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 4. str. 17-23. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Posilování ve školní tělesné výchově II. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 5. str. 21-23. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D. Výkonová motivace ve sportu a možnosti její diagnostiky. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 5. str. 5-10. ISSN 1210-7689

STACKEOVÁ, D., CAUDR, V. Stimulace silových schopností u mladých fotbalistů I. UČFT 2006, PRAHA, Fotbal a trénink, 4/2006, str. 32-34

 

Grantové zprávy:

STACKEOVÁ, D. Psychický vliv kondičního silového tréninku (zpráva o řešení grantu FR MŠMT ČR, číslo projektu 1386/1999). Hic Salta (noviny FTVS UK v Praze). r.7, č.3. Praha : FTVS UK, červen 2001. s.7-8

 

Editoring:

Editor č.1/2018  vědeckého časopisu DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích s podtitulem Aktuální trendy v diagnostice a poradenství v oblasti fitness, wellness a zdravého životního stylu (vydává VŠTVS Palestra s.r.o., ISSN 2570-7612)

Dostupné online: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/issue/view/19/showToc

Nebo ke stažení zde: DaP 2.pdf (1092562)

Editor č.2/2019  vědeckého časopisu DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích s podtitulem Psychická odolnost a zvládání stresu v pomáhajících profesích (vydává VŠTVS Palestra s.r.o., ISSN 2570-7612)

Dostupné online: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/issue/view/26/showToc

Nebo ke stažení zde: DaP-č.-5.pdf (1322396)

STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020. ISBN 978-80-87723-60-9 (tisk), ISBN 978-80-87723-61-6 (pdf).

STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2022: V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2022. ISBN 978-80-88462-12-5 (pdf). 

PIEPIORA, Paweł, PIEPIORA, Zbigniew, STACKEOVÁ, Daniela & BAGIŃSKA, Justyna (eds).  Physical culture from an interdisciplinary perspective. Lausanne: Frontiers Media SA, 2023. doi: 10.3389/978-2-8325-3185-3

(ke stažení na: https://www.frontiersin.org/research-topics/41778/physical-culture-from-an-interdisciplinary-perspective)

 

Jiné:

STACKEOVÁ, D. Body image – tělesné schéma. In: Manuál pro cvičitele kursů snižování nadváhy. str. 9-15. Praha : STOB, 2003

STACKEOVÁ, D. Stres a bolesti zad. In: Hubneme s rozumem. Praha : STOB, 2004. str. 52-53

STACKEOVÁ, D. Medailonek - Prof. PhDr. Václav HOŠEK, DrSc. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích, 2019, 3 (2), pp. 65-67. ISSN 2570-7612.

Dostupné online: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/196/pdf_34

 

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY

STACKEOVÁ, D. Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness. In RYCHTECKÝ, A., TEPLÝ, Z. (recs.), HOŠEK, V., TILINGER, P. (eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané dne 10. 12. 2009. Str. 28-32. Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. ISBN 978-80-904435-0-1

Využití posilování ve fitness centrech ve sportovní fyzioterapii. Konference Multidimenzionální pojetí kineziologie pořádané Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s. 25.–26. února 2010

STACKEOVÁ, D. Využití fyzioterapie v terapii úzkostných poruch. Sborník abstrakt z 13. Celostátní konference psychosomatické medicíny ve dnech 8. až 10. 4. 2010 v Liberci. Liberec : Lirtaps. Str. 18

Možnosti kompenzace konstituční hypermobility. 3. konference Multidisciplinární pojetí kineziologie pořádané Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s. 24.–25. února 2010

STACKEOVÁ, D. Exercise wellness. HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness v biopsychosociálním kontextu. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference VŠTVS Palestra. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. S.78 – 85.  ISBN 978-80-904815-6-5

STACKEOVÁ, D. Využití kineziotrapie v terapii psychosomatických pacientů. Sborník abstrakt ze 14. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí Tělo – duše- vztah konané ve dnech 11. až 13. 10. 2012 v Liberci. Vychází jako příloha Psychosomu 1012; 10 (3). Str. 102. Dostupné také na: https://www.psychosom.cz/wp-content/upLoads/2012/09/Sborník-příloha-Psychosomu.pdf

STACKEOVÁ, D. Psychologické a psychosomatické aspekty přítomnosti otců u porodu. Symposium rodinné terapie 2019, 26.-28.9.2019

stackeova-daniela-psychologicke-a-psychosomaticke-aspekty-pritomnosti-otcu-u-porodu.pdf (471221)

 

STACKEOVÁ, D. Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě.  Přednáška na Vědecké schůzi Společnosti psychosomatické medicíny, téma: Vnímání vlastného těla v psychosomatice. 18. 10. 2019, Lékařský dům, Praha (Vzdělávací akce dle Stavovského předpisu ČLK č. 16)

https://www.psychosomatika-cls.cz/?event=vnimani-vlastniho-tela-v-psychosomatice&fbclid=IwAR2OMD0Nn4A8vFSdn8WmNwxcspfWA7gjIFBRMc_heUQ3FcYCWOkOC6zC1lI

 

STACKEOVÁ, D. Cervikokraniální syndrom prakticky (workshop). Praktická konference pro praktické lékaře V. (7. - 8. 2. 2020), místo konání: Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Brno – Bohunice, pořadatel Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU v Brně ve spolupráci s ČLS JEP, ČLK, Společností všeobecného lékařství, Sdružením praktických lékařů a Mladými praktiky (garantováno Č28LK, č.akce 59268).

STACKEOVÁ, D. Psychosomatické aspekty bolestí zad a funkčních poruch pohybového systému - aplikace v diagnostice a terapii. Přednáška na Kongresu primární péče, pořádá Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, 28.-29.2.2020, Praha.

11. ročník konference psychomotoriky konané 20. – 21. 10. 2022 v Ústí nad Labem pořádané katedrou psychologie Pedagogické fakulty UJEP – zvaná přednáška na téma Patologické formy chování dospívajících ve vztahu k pohybové aktivitě a výživovému režimu – fenomén současné doby

https://psychomot.cz/wp-content/uploads/2022/10/Program-AJ.pdf

6. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech konané v Praze 3. 11. 2022 pořádané VŠTVS Palestra s.r.o. – zvaná přednáška na téma Patologické formy chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě + moderátor sekce

19. konference psychosomatické medicíny v Liberci V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? (16. 6. – 18. 6. 2022) – zvaná přednáška na téma Psychosomatika ve fyzioterapii

Zvaná přednáška na Vědecké schůzi Společnosti psychosomatické medicíny dne 14. 4. 2023 Psychosomatické aspekty bolesti zad, Lékařský dům, Praha, téma: Psychosomatický přístup k bolestem zad ve fyzioterapeutické praxi

 

Recenzní a posuzovatelská činnost:

Počet recenzních posudků pro GA ČR: 2

Počet recenzních posudků pro Acta Universitatis Carolinae, Kinantropologica: 4

Počet recenzních posudků pro časopis Psychosom: 7

Počet recenzních posudků pro časopis Česká kinantropologie: 3

Počet recenzních posudků pro časopis Tělesná kultura: 2

Počet recenzních posudků pro časopis Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích: 7

Počet recenzních posudků pro časopis Health Problems of Civilization (https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Info): 3

Počet recenzí pro časopis Československá psychologie: 1

Počet recenzí pro časopis Acta gymnica: 1

časopis Frontiers of Psychology, tematické číslo Physical Culture from an Interdisciplinary Perspective – hostující editor

https://www.frontiersin.org/research-topics/41778/physical-culture-from-an-interdisciplinary-perspective

editor:

Sandham C and Deacon E (2023) The role of self-compassion in diabetes management: A rapid review. Front. Psychol. 14:1123157. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1123157

https://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2023.1123157/full?&utm_source=Email_to_ae_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e2_editor&utm_campaign=Email_publication&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=1123157

Montt-Blanchard D, Dubois-Camacho K, Costa-Cordella S and Sánchez R (2022) Domesticating the condition: Design lessons gained from a marathon on how to cope with barriers imposed by type 1 diabetes. Front. Psychol. 13:1013877. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1013877

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.1013877/full?&utm_source=Email_to_ae_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e2_editor&utm_campaign=Email_publication&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=1013877

Petre LM, Gheorghe DA, Watson D and Mitrofan L (2023) Romanian Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS-II). Front. Psychol. 14:1159380. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1159380

https://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2023.1159380/full?&utm_source=Email_to_ae_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e2_editor&utm_campaign=Email_publication&journalN

Recenze monografie: Hátlová, B., Sørensen, M., Adámková Ségárd, M., Dlabal, M., Farholm, A., Fleischmann, O., Haakstad, G., Hajná, R., Heimgartner, A., Kristiansen, J.,Kynštová, H., Louková, T., Osgjerd Rekve, B., Ruf, W., Titze, S., Zahrádka Köhlerová, M. (2016). Psychomotor Therapy and Motivation for Physical Activity. Ústí nad Labem: UJEP, 2016. ISBN 978-80-7561-043-0

Člen oponentní rady projektu „Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů - Physical Activity as a Part of Psychiatric Patient’s  Treatment“ v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 pro období 2014-20016, hlavní řešitel Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Oponent projektu „Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů - Physical Activity as a Part of Psychiatric Patient’s Treatment“ v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 pro období 2016-2017, hlavní řešitel Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Recenze publikace ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha : Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3

oponentský posudek v rámci habilitačního řízení Mgr. Aleny Cepkové, Ph.D. na FSpS MU v Brně: https://www.muni.cz/lide/243502-alena-cepkova/kvalifikace

členka habilitační komise v rámci habilitačního řízení Mgr. Aleny Bukové, Ph.D. na FTVŠ UK v Bratislavě (probíhalo 2019-2020)

členka habilitační komise v rámci habilitačního řízení Mgr. Aleny Bukové, Ph.D. na FTVŠ UK v Bratislavě (zahájeno 2021)

Recenze e-learningového materiálu Vybrané wellness procedury, autor Alena Malcová, projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 VOV - ekonomická sekce,2019

Recenze e-learningových materiálů Osobnostní rozvoj, Rodinná výchova a výchovné styly a Zdraví a nemoc, autorka Markéta Švamberk Šauerová, projekt Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052, 2019

Recenze publikace SCHLEGEL, Petr a kol. Funkční trénink v tělesné výchově. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2020. ISBN 978-80-7435-803-6.

Recenze publikace SCHLEGEL, Petr, FIALOVÁ, Ludmila. Body image a pohybové aktivity mládeže. Praha: Karolinum, 2023. ISBN 978-80-246-5406-5

Oponentka disertační práce Mgr. et Mgr. Aleny Pučelíkové Podíl somatických a psychologických markerů na funkční poruše pohybového systému a efekt fyzioterapie a psychoterapie na FF MU Brno (https://is.muni.cz/th/whygf/)

 

Katedra tělesné výchovy a sportu

KONFERENCE

Viz seznam publikací

Další:

Valná hromada Asociace psychologů sportu ČR, Březiny 20. -23. 10. 2005: Psychologie fitness – příspěvek v odborné části VH dne 22. 10. 2005

Konference pořádaná sekcí Psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti ve Vernířovicích květen 2003, květen 2004 (příspěvky Psychologická účinnost posilovacích cvičení a Tělové schéma v kontextu psychosomatiky)

Tělopraha 2008 – lektorská činnost, dva praktické semináře Fitness

konference Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století, VŠTVS Palestra s.r.o., 25.10.2018 příspěvek Zkušenosti ze seminářů o možnostech řešení syndromu vyhoření pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání

 

Citace 

citace a práce na SCOPUS - zpráva zde:

scopusresults citace.pdf (430416)

scopusresults (2).pdf (108500)

citace na Web of Science - zpráva zde:

Citation report - 21 - Web of Science Core Collection.pdf (545182)

citace na Google Scholar - zpráva zde:

_Daniela Stackeová_ - _Google Scholar_ (2).pdf (176553)