doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

- odborný životopis

 

Vzdělání 

1991-97: FTVS UK v Praze, obor fyzioterapie, Mgr. specializace somatopsychoterapie, diplomová práce na téma Skupinová psychoterapie mentální anorexie v dětském věku a v dospívání

TŠ FTVS UK, specializace trenérství kulturistiky a fitness (odpovídá licenci A), závěrečná práce na téma Kulturistika v těhotenství

1997-2002 postgraduální studium na FTVS UK v Praze, katedra psychologie, pedagogiky a didaktiky sportu, školitel prof. PhDr. V. Hošek, DrSc., zakončeno 6. 3. 2002, disertační práce na téma Vliv posilovacích cvičení na psychiku – možnosti cíleného ovlivnění

září 2002 – ukončeno rigorózní řízení a udělen titul PhDr. (předměty psychologie, speciální psychologie, filozofie a kineziologie)

V roce 2015 úspěšně zakončeno habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a udělen titul docent (https://www.muni.cz/fsps/people/234289/acad_qualif).

Profesionální praxe

(řazeno chronologicky)

1994-96 Fakultní nemocnice Praha Motol, klinika dětské psychiatrie - zaměstnána na částečný úvazek jako terapeutka (v průběhu mgr. studia, předtím zde půlroční stáž v rámci bakalářského studia), specializace na problematiku psychogenních poruch příjmu stravy

1992-96 Lektorka soukromé kulturistické trenérské školy TONUS dr. P. Tlapáka

1992-94 - členka přípravného týmu několika reprezentačních družstev (parašutismus, letecká akrobacie) v rámci činnosti firmy NTM… pod vedením ing. O. Mazurova v oblasti sportovní psychologie a kondiční přípravy

2000- 2008 lektorka Trenérské školy P. Stacha (kursy trenérů kulturistiky a instruktorů fitness, kurzy cvičitelů zdravotní tělesné výchovy a masérské kurzy) - předměty psychologie fitness, kineziologie, diagnostika pohybového aparátu, regenerace, metodika cvičení ve fitness centrech

1999-2000 FTVS UK, katedra fyzioterapie – zaměstnána jako asistent na částečný úvazek, předměty: psychologie, klinická psychologie a psychoterapie 

2000-2007 FTVS UK, katedra psychologie, pedagogiky a didaktiky sportu – zaměstnána jako odborný pracovník v Psychologické laboratoři pod vedením prof. V. Hoška, dále externě jako pedagog na katedře fyzioterapie, tamtéž i vedoucí řady diplomových prací, předměty: psychologie, psychosomatika, somatopsychoterapie a tělové schéma a možnosti jeho ovlivnění ve fyzioterapii

2005-2007 hlavní náplň činnosti na FTVS UK vědecká práce v rámci řešení tříletého postdoktorského grantového projektu GA ČR č. 406/05/P037 Psychologické aspekty fitness (0,6 úvazku, 0,4 pedagogická činnost na katedře fyzioterapie)

Od r. 2008 do r. 2013 FTVS UK katedra fyzioterapie- zaměstnána jako odborný asistent na 0,5 úvazku, předměty: psychologie, klinická psychologie, základy psychoterapie, psychosomatika, základy fitness, fitness, regenerace a rekondice, tělové schéma a možnosti jeho ovlivnění ve fyzioterapii, somatopsychoterapie, člen státní zkušební komice bc.studia fyzioterapie, výuka zahraničních studentů v anglickém jazyce (předměty Regeneration and Recondition, Principles of Fitness, Body Image in Physiotherapy)

Od r. 2008 do r. 2013 garant kurzů Instruktor fitness (odpovídá licenci B) pořádaných FTVS UK v Praze a Instruktor fitness pro fyzioterapeuty a lektor kurzů Kondiční trenér licence B (metodika cvičení ve fitness centrech), vedoucí a lektor trenérské specializace kulturistika a fitness licence A TŠ FTVS UK a lektor trenérských kurzů triatlonu (pořádá Svaz triatlonu spolu s FTVS UK)

2004 - 2010 - externí pedagog Fakulty humanitních studií UK – předmět psychická odolnost, tělesná zdatnost, externí člen státní zkušební komise Bc. studia této fakulty

2005 – 2017 externí pedagog VOŠ ČSTV (ČUS), předměty psychologie sportu a zdravotní tělesná výchova

Od prosince 2008 do ledna 2010 úvazek na FTVS UK 1,0 – kromě pedagogické práce i redaktorka časopisu TVSM

Od února 2010 do prosince 2013 katedra fyzioterapie odborný asistent na 0,5 úvazku

Od r. 2010 externí vyučující na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra – předmět Tvorba kondičních programů, psychologie a psychologie sportu

Soukromá poradenská praxe od r. 1992 – živnostenské oprávnění v oboru psychologické poradenství a psychodiagnostika, sportovní služby 

Od r. 2011 konzultant USK FUTURES (moderní projekt ženských basketbalových týmů ZVVZ USK Praha, VŠ Praha a USK Praha mládež, zaměřený na výchovu nadějných mladých hráček, který chce svou filozofii navázat na bývalý systém Tréninkových středisek mládeže).

https://www.uskfutures.cz/realizacni-tym.html

od r. 2015 - zaměstnána jako docent na VŠTVS Palestra s.r.o. v Praze, od 2019 vedoucí katedry pedagogiky a psychologie a garant oboru sportovní a kondiční specialista (rozhodnutí Rady NAÚVŠ č. 455/2019, realizace od šk. roku 2020/21), od r. 2022 předsedkyně etické komise a výkonná redaktorka časopisu Acta Salus Vitae, od 2023 šéfredaktorka časopisu Acta Salus Vitae

(odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/)

2016-2017  lektor firmy Aliaves, která je zaměřena na vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech komunikace s veřejnou správou (více info na aliaves.cz)

od r. 2013 - lektor vzdělávacích akcí pořádaných Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (https://www.cvkhk.cz/) - akreditovaný vzdělávací program Osobnostně sociální a profesní rozvoj předškolních pedagogů v MŠ a další

od r. 2017 externí pedagog Fakulty sociálních studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně, předmět Psychosomatika

od r. 2018 - externí pedagog 2. LF UK v Praze, bc. studium fyzioterapie, podíl na výuce předmětu Klinická psychologie, od 2020 garant tohoto předmětu, předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky (psychologie a speciální pedagogika)

 

Řešené granty

2005-2007 Postdoktorský projekt GA ČR, číslo projektu 406/05/P037, název projektu: Psychologické aspekty cvičení ve fitness centrech: motivace, krátkodobé a dlouhodobé psychologické benefity, řešitel PhDr. D. Stackeová, Ph.D.

Psychický vliv kondičního silového tréninku (spoluřešitel, řešitel: prof.PhDr.V. Hošek, DrSc.), číslo projektu: 1386/1999, Fond rozvoje VŠ MŠMT ČR (tematický okruh G3)

Interní grantová agentura FTVS UK 1999 - Možnosti ovlivnění aktuálního psychického stavu v rámci kondičních programů

2000-2005 Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 115100002 Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých vedeného prof. PhDr. V. Hoškem, DrSc. s projektem Psychologická účinnost posilovacích cvičení.

2008-2009- podílí se na řešení VZ MŠMT ČR MSM 0021620864 FTVS UK

Odborník na téma v modulu č. 2 – Meditace a cvičení pro zdraví v projektu Hlava v pohodě (https://hlava-v-pohode.cz/vzdelavaci-program/ - financováno z Fondů EHP 2014-2021, registrační číslo žádosti ZD-MGS1-014, nositel projektu Vzdělávací centrum Turnov o.p.s.)

 

Interní studentské projekty VŠTVS Palestra:

Evidenční číslo projektu SV/III/1 (2019)

Název projektu: Ověření testu Muscle Dysmorphia Inventory u návštěvníků fitness center v českém prostředí (Verification of Reliability of the Muscle Dysmorphia Inventory in Gym-goers in the Czech Republic)

Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., spoluřešil: Adam Teryngel

Evidenční číslo projektu SV/III/2 (2019)

Název projektu: Vytvoření specifické screeningové metody pro patologické formy jídelního chování u skupiny výkonnostních sportovců (Development of a Specific Screening Method for Pathological Eating Behavior in a Group of Performance Athletes)

Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., spoluřešitel: Tereza Barešová

Evidenční číslo projektu SV/IV/4 – Ověření účinku pohybového programu s využitím chůze / Verification of the effect of an exercise program using walking

Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., spoluřešil: Magdaléna Špatenková

 

Členství ve vědeckých a profesních společnostech

Česká kinantropologická společnost – od r. 2005

Českomoravská psychologická společnost (https://cmps.ecn.cz) sekce psychologie zdraví, sekce psychologie sportu – od r. 2003)

Asociace psychologů sportu ČR – od r. 2003

Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty purkyně - od r. 2018 - člen výboru společnosti (https://www.psychosomatika-cls.cz/?page_id=3460), znovuzvolena 2022, od října 2022 vědecký sekretář výboru SPM

Další

Od r. 2008 do 2010 člen redakční rady časopisu Tělesná výchova a sport mládeže, od prosince 2008 do ledna 2010 redaktor tohoto časopisu

Od r. 2009 člen sboru recenzentů časopisu Psychosom

Duben 2004 – krátkodobá stáž v INSEPu (the French National Institute of Sport and Physical Education) v Paříži

Od r. 2017 člen Vědecké rady VŠTVS Palestra s.r.o.

Od r. 2017 člen Vědecké rady vědeckého časopisu Poradenství a diagnostika v pomáhajících profesích vydávaného pod hlavičkou VŠTVS Palestra s.r.o.

Od r. 2018 hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro obory Tělesná výchova a sport; kinantropologie a Psychologie (počet posuzovaných studijních programů: 2)

2018 - členka vědeckého výboru konference Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století pořádané dne 25.10.2018 VŠTVS Palestra s.r.o.

2019 - členka vědeckého a organizačního výboru mezinárodní pracovní schůze Duševné zdravie v problematike pomáhajúcich profesií konanej dne 17.10.2019 na LF UK v Bratislavě

2020 - členka programového výboru 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci Nástroje psychosomatické léčby v současné společnosti (28.5.-30.5.2020) 

2021 - členka vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference Wellness, zdraví a kvalita života pořádané Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA Praha 4. 11. 2021

Stakeholder projektu Prevence II – Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015890, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky (https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty/prevence-ii-zmirneni-negativnich-dopadu-psychicke-fyzicke-zateze-na-nelekarske)

2022 - členka programového výboru 19. konference psychosomatické medicíny v Liberci V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? (16. 6. – 18. 6. 2022)

2022 - členka vědeckého výboru 6. ročníku mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech konané v Praze 3. 11. 2022 pořádané VŠTVS Palestra s.r.o. + zvaná přednáška na téma Patologické formy chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě

2022 - členka vědeckého výboru 11. ročníku konference psychomotoriky konané 20. – 21. 10. 2022 v Ústí nad Labem pořádané katedrou psychologie Pedagogické fakulty UJEP + zvaná přednáška na téma Patologické formy chování dospívajících ve vztahu k pohybové aktivitě a výživovému režimu – fenomén současné doby